Lý Quạ Kêu (Re-arrangement of an old folk song, The Crow)
Midi (Piano duet) | Piano score | Piano Score (simplified) | Notes on music

Đoản Khúc Mưa
(theo thơ Trần Đình Lương)
Midi | Song score | Song&guitar score | MP3 (Lệ Mai)

Biến Khúc "Mái Tây"
(theo nhạc Mai Anh Tuấn)
Midi (đàn tranh & guitar) | score

Màu Khói
(theo thơ Khiêm Lê Trung)
Midi (guitars) | Score | MP3 (Lệ Mai)

Mai
(theo thơ Thanh Tâm Tuyền)
Midi | Song score | Song & guitar score | MP3 (Lệ Mai)


Lệ Đá Xanh
(theo thơ Thanh Tâm Tuyền)
Midi | Song & guitar score | MP3 (Lệ Mai)

Giấc ngủ (theo thơ Khiêm Lê Trung)
Song & guitar score | MP3 (Lệ Mai)

Chiều Hoang (theo thơ Cát Biển)
Song&guitar score | MP3 (Lệ Mai)

Mênh Mông (theo thơ Cát Biển)
Song score | MP3 (Lệ Mai)

Những bài trên viết sau 1997. Tôi đã chán sự khả đoán (predictability) của nhạc lãng mạn, kể cả tân nhạc Việt Nam, và đi tìm cái gì mới lạ hơn (xin xem "Tản Mạn: Đi Tìm Một Đường Hướng Sáng Tác Ca Khúc".

The above pieces were written after 1997. I had got tired of the predictability of romantic-style music (including Vietnamese popular music) and was looking for something new.

 

Go to main page