Chỉ Còn Thương Nhớ Thôi

Midi| Verses | Song score

Thôi Đừng Giết Nữa

Midi (Song&guitar) | Verses | Score

Men Tình Còn Như Say

Midi (Piano/violin) | Verses | Score

Dòng Sông Hoài Niệm

Midi | Verses | Score | MP3 (Lệ Mai) | MP3 (Phi Phi)

Dòng Sông Hoài Niệm (Orchestral version)
Midi

Tiếng Hát Trên Sông
Midi(voice & guitar/piano) | Verses | Score | Song&guitar score
| MP3 (Lệ Mai)

Bài Tình Ca Đầu Tiên
Midi | Verses | Score | MP3 (Lệ Mai)

Castles in the Clouds

midi piano | midi guitar | Verses | Score | Piano score

Lời rêu dại

Score | MP3 (Lệ Mai)

Nụ Cười Xinh (nhạc nhi đồng)

Bói Hoa
Score | MP3 (Lệ Mai)