Translations
(non-singing)


Shore Of Spring
Bến Xuân

Fairyland
Thiên Thai

The Lake And The Young Woman
Hồ Xuân và Thiếu Nữ

The Boatman's Love
Trương Chi